• Cost of Firing in Nepal

    cost of firing in nepal

    Employment Protection Legislations (EPL) such as the Labor Act 1992 and the Trade Union Act 1993 (among others) were enacted to […]

  • नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरण

    निम्न तहको आर्थिक वृद्धिसँगै ग्रामीण जनसङ्ख्याको बाहुल्यता, गरिबीको उच्च दर र निर्वाहमुखी कृषि नेपालका प्रमुख अभिलक्षणहरू हुन् । नेपालका प्रमुख […]