• Commercialization of Agriculture in Nepal

    Associated with low level of economic growth, Nepal is characterized as a country with a large portion of rural population, […]

     5,207 people read this Publication.

  • नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरण

    निम्न तहको आर्थिक वृद्धिसँगै ग्रामीण जनसङ्ख्याको बाहुल्यता, गरिबीको उच्च दर र निर्वाहमुखी कृषि नेपालका प्रमुख अभिलक्षणहरू हुन् । नेपालका प्रमुख […]

     4,762 people read this Publication.