• Land Use Act Policy Brief

    Land use regulations are brought about to regulate and reduce negative externalities generated by unplanned and non-scientific use of lands. […]

     339 people read this Publication.

  • भूउपयोग ऐनकाे समिक्षा

    भूमिको उपयोगलाई नियमन गर्न तथा भूमिको अनियोजित तथा अवैज्ञानिक उपयोगले निम्त्याउने नकारात्मक बाह्य प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भूउपयोगसम्बन्धी नियमनहरू ल्याइन्छन् […]

     457 people read this Publication.